drivaro blog
Όροι Διαγωνισμού 1/2. Η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο
tracker

Όροι Διαγωνισμού 1/2.

Η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «drivaro», διοργανώνει προωθητική ενέργεια, μέσω της ιστοσελίδας που διατηρεί στο διαδίκτυο αλλά και στο Facebook (drivaro.com και www.facebook.com/Drivaro/ ) με σκοπό την προώθηση της ιστοσελίδας της. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής κάθε ενδιαφερομένου στην περιγραφόμενη Προωθητική Ενέργεια και διεκδίκησης από αυτόν του επάθλου/δώρου στο πλαίσιο αυτού.

Το drivaro διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει την Προωθητική Ενέργεια για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε χρόνο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. To drivaro δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η συνολική διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας καθορίζεται από την 01/7/2018 μέχρι και την 31/7/2018 ώρα 23:59.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στην Ελλάδα, ηλικίας από 18 ετών και άνω, ενώ αποκλείονται οι συγγενείς πρώτου βαθμού των εργαζόμενων με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή πάγιας εντολής στην Iges ltd.
Σε περίπτωση κατά την οποία τα ως άνω πρόσωπα συμμετάσχουν στην Προωθητική Ενέργεια κατά παρέκκλιση από την ως άνω ρητή απαγόρευση και σύμφωνα με τους παρόντες όρους, η συμμετοχή τους σε αυτήν θα ακυρωθεί άμεσα χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση ενημέρωσής τους για τη σχετική ακύρωση.

3. Κάθε επισκέπτης της Ιστοσελίδας που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Προωθητική Ενέργεια (εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει πρώτα να έχει εγγραφεί στο drivaro.com είτε να έχει συνδεθεί με τον λογαριασμό του facebook ή google. Μετά την επιτυχή εγγραφή ο χρήστης θα χρειαστεί να δημιουργήσει ένα προφίλ για το όχημα του. Με την ολοκλήρωση του προφίλ ο χρήστης θα πρέπει να κοινοποιήσει το προφίλ του οχήματος του, στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook (πατώντας το εικονίδιο του facebook επάνω στην φωτογραφία εξωφύλλου) και απαραιτήτως να αναγράψει στο κείμενο της δημοσίευσης το hashtag #drivaro_διαγωνισμός για να είναι μετρήσιμα τα ‘Μου αρέσει’ από τον διοργανωτή.

4. Κάθε Συμμετέχων που θα ολοκληρώσει επιτυχώς την ως άνω διαδικασία συμμετοχής στην Προωθητική ενέργεια, θα συμμετέχει στον διαγωνισμό από την οποίο θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής που θα επιβραβευτεί με ένα (1) Σετ Ελαστικών της προτίμησης του. Νικητής του διαγωνισμού θα αναδειχθεί αυτός που η δημοσίευση του οχήματος του στο Facebook θα συγκεντρώσει τα περισσότερα ‘Μου αρέσει’ έως και τις 31/07/2018 ώρα 11:59, όπου και ορίζεται η λήξη του ως άνω διαγωνισμού. Στην περίπτωση που ο νικητής του διαγωνισμού αποδειχθεί οτι χρησιμοποίησε αθέμιτα μέσα ή άλλως συγκέντρωσε τα περισσότερα ‘Μου αρέσει’ με μη αποδεχτό τρόπο, η συμμετοχή του ακυρώνεται και ορίζεται νικητής ο συμμετέχων με τα αμέσως λιγότερα ‘Μου αρέσει’ κ.ο.κ. H ανακοίνωση του Νικητή της Προωθητικής ενέργειας θα πραγματοποιηθεί στις 01/08/2018 μέσω σχετικής ανάρτησης στη Ιστοσελίδα ή/και στην αντίστοιχη σελίδα του drivaro στο Facebook.

5. Μετά την ανακοίνωση του νικητή και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από αυτήν κατά τα ανωτέρω, το drivaro θα επιχειρήσει επικοινωνία με τον νικητή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία ο ίδιος δήλωσε κατά την συμμετοχή του στην Προωθητική Ενέργεια, με σκοπό την ενημέρωση του για την παραλαβή του Επάθλου, όπως αναφέρεται κατωτέρω.

6. Ο νικητής θα κληθεί να παραλάβει το δώρο του από τα συνεργαζόμενα καταστήματα του drivaro ανά την Ελλάδα, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με εκπρόσωπο της Εταιρείας και με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου (π.χ. διαβατηρίου) με σκοπό την ταυτοποίησή του. Εάν από τα προσκομιζόμενα έγγραφα δεν προκύπτει η ταυτότητα του νικητή, το drivaro θα δικαιούται να αρνηθεί να παραδώσει το δώρο στον φερόμενο ως νικητή κατά την απόλυτη κρίση του, απαλλασσόμενο οιασδήποτε υποχρέωσης. Ο νικητής θα μπορεί να παραλάβει το βραβείο-δώρο του μέχρι τις 30/09/2018, διαφορετικά θα ακυρωθεί. Ο νικητής θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή του Δώρου να υπογράφει σχετική δήλωση αποδοχής αυτού, δια της οποίας και θα απαλλάσσεται το drivaro από οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι αυτού αναφορικά με την παράδοση του Δώρου. Στην περίπτωση που ο νικητής διαμένει σε περιοχή όπου δεν υφίσταται συνεργαζόμενη επιχείρηση με το drivaro, δύναται να προτείνει εκείνος επιχείρηση της περιοχής του, η οποία θα πρέπει πρωτίστως να αποδεχθεί (κατόπιν επικοινωνίας) να ανοίξει ένα δωρεάν λογαριασμό στο drivaro προκειμένου να νοείται συνεργαζόμενη επιχείρηση.

Δεύτερο μέρος: drivaro.com/page/p59bcf7632e959/post/222…

tracker